Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch niet minder wezenlijk beklag. Het raakt de wijze, beide waarop zij strijd voeren en waarop zij vrede hebben.

Als men tegen alle de reeds opgenoemde waarheden, het zij wedersprekend of ondermijnend te werk gaat, en daarbij , het zij van uit de hoogheid der wetenschap of van uit de diepte der zelfbegoocheling, geene kennis wil nemen of ten minste schijnen te nemen van iets anders, dan van het geen men tot zijn voordeel meent te kunnen gebruiken, — als men bescbeidene, ofschoon dan ook ernstige, bestrijdingen zijner leerbegrippen laat liggen, of alleenlijk bij wege van eene voorbijgaande toespeling ter zijde werpt, en niet dan door den uitersten nood gedrongen zich tot eene beantwoording verwaardigt, waar reeds zoo lang eene verantwoording verschuldigd was, — als men intusschen voortgaat zijne denkbeelden onder de jeugd en onder het volk te verspreiden, te ontwikkelen, door te drijven, en dan beweert, dat in dat alles niet anders ligt dan een bewijs van groote vreedzaamheid en bedaardheid ; zoo mag men van onze zijde vrijmoedig' vragen, of zulk eene vredelievende wijze van strijd te voeren , en zich allengskens, zoo het mogelijk ware, ongemerkt alle onze sterkten te verzekeren, uit een Godsdienstig, uit een burgerlijk-eerlijk standpunt, een wettige strijd , een wezenlijke vreedzaamheid kan worden genoemd? Zoo ja, dan moge elke openbare of verborgene aanvaller van mijne rechten of eigendommen mij, op mijn tegenweer en zijne ontdekking, even goed ten antwoord geven, dat hij niet dan vrede bedoelde, ik daarentegen de twistzoeker ben, die hem zoo onbeleefd en onbescheiden in zijnen 'Stijlen en kalmen gang kom verstoren.

Is het op betere gronden, dat de Godgeleerden van

Sluiten