Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie, en , als middel daartoe, handhaving der Formulieren van eenigheid, in al wat het wezen en de hoofdzaak der Hervormde leer, naar den geest van de Opstellers en van de Nederlandsche Hervormde Kerk, betreft."

Naar aanleiding van den naauwen band van vriend- en broederschap in christus, die mij met de onderteekenaars van de beide Adressen 1 vereenigt, werd mij van het eerste derzelve vóór de inzending kennis, en de medeonderteekening in overweging gegeven.

Gaarne had ik aan dat voorstel voldaan, en reeds vroeger wellicht mij met een gelijksoortig Adres, aan welks hoofd de Wei-Eerwaarde moorrees zijnen sedert vele jaren bij mij geachten naam plaatste, in het openbaar vereenigd, had niet een blijvend en beslissend bezwaar mij van de deelneming aan een eenig dezer Adressen terug gehouden. Gold het alleen de verklaring van eenstemmigheid met de grondwaarheden der Christelijke Hervormde Kerk, en het protest tegen de ondermijning dier waarheden door de leer van het Godgeleerd Gezelschap en alle andere vijandige richting in ons Vaderland, — volgaarne had ik mijn deel aangenomen in de miskenning, ja smaad en verguizing, waarmede het te voorzien was, dat de beiderlei Adressanten door onverschilligen en tegenstanders (altijd, het verstaat zich, onder de leus van verdraagzaamheid 1) zouden worden bejegend. Doch die verklaring , dat protest stond, als bekend is, in onafscheidelijk verband met eene tevens gevraagde handhaving der Formulieren van eenigheid. Op gronden , die bij vroegere gelegenheden 2 door mij medegedeeld, en sedert nog

i Aan de Synode in 1842 en aan de Gemeente in 1843. * Nederlandsche Stemmen, D. t. N". 25. VI. 90, 91 en 186, 187. Verg. Stemmen en Beschouwing-en, D. I. 97—103.

Sluiten