Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel meer bij mij bevestigd en ontwikkeld zijn, kon ik in gemoede zoodanige handhaving der waarheid, ook als kerkelijk middel tegen de krankheden onzer Nederlandsche Hervormde Gemeenten, evenmin helpen wenschen als vorderen of bevorderen. Eene afdoende handhaving der Formulieren van eenigheid is bij mij niet denkbaar, zonder onvoorwaardelijke onderteekening dier Schriften als in alles overeenkomstig, d. i. om dat zij in alles overeenkomstig zijn met de H. Schrift. Ieder andere wijze van onderteekening zoude tot iets meer of tot iets miqder leiden , dan de bedoeling der beiderlei Adressanten medebrengt. Maar juist tegen de wederinvoering, eener onvoorwaardelijke onderteekening van Belijdenisschriften uit een vroeger tijdperk van ons kerkleven , moet ik mij veeleer, op grond van meer dan een mij heilig beginsel, ten stelligste verklaren.

Ik ben op dat punt rekenschap verschuldigd , nu niet slechts aan de bestrijders der waarheden, voor welke mijn ziele gloeit, maar ook en vooral aan mijne medebelijders dier waarheden , onder welke er velen zijn (ik spreke van ons Vaderland), die er zich naauwlijks een begrip van kunnen vormen, hoe men van harte alle de grondwaarheden in onze Symbolische Boeken vervat, belijden kan, en toch van die Boeken als middel het zij van herstel het zij van handhaving weinig verwachting hebben , ja wat meer is , stellig afkeerig zijn van eene onvoorwaardelijke onderteekening derzelve, en , in het geheel van elke onbepaalde en onveranderlijke vasthouding aan menschelijke schriften in de Christelijke Kerk.

Ik ga mij nader verklaren.

Onvoorwaardelijke onderteekening der Formulieren kan ik in gemoede van niemand gevorderd wenschen,

Sluiten