Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijke, wat des menschen is, en aan Gods Woord, het geen Gods is.

Neen! Geen Belijdenisschrift van menschen, hoe begaafd en voortreffelijk zij ook anders mogen zijn geweest, kan onbepaald en onveranderd eene wet, of zegge ik liever, eene uitdrukking van geloof voor geheel de toekomst zijn. De kracht eener Belijdenis ligt in hare verschheid. Eene Belijdenis voor onzen tijd moet ook van onzen tijd zijn. Tegen over het ingedrongen .kwaad, tegenover nieuwe dwalingen, of zelfs tegenover de oude, maar in den vorm waarin onze tijd ze hult, volstaat geene acte van verèeniging met het geloof en den strijd van cai,vyn , de bres , orsinüs , de Dordsche Kerkvergadering, maar een geheel versche, in de taal en vormen van onzen tijd geuite verklaring , wederlegging, en handhaving, -

En juist daarom zoude voor mij de zwarigheid niet weggenomen zijn door de gewijzigde onderteekening, die de Adressanten uit den Haag voorstelden : „ in al wat het wezen en de hoofdzaak der Hervormde leer, naar den geest van de Opstellers en van de Nederlandsche Hervormde Kerk betreft." Want vooreerst weet ik niet of, uit het standpunt der Adressanten, eene dus gewijzigde onderteekening aan de afwijkingen, die men wenscht te weeren en uit te drijven, niet nog ruimte genoeg zou laten; maar ten tweede vooral, uit het standpunt mijner overtuiging , mag ik den gang der ontwikkeling, die de Heere ook op het gebied Zijner Kerk en Zijner Waarheid aan den loop der tijden verbonden heeft, niet beperken bij hetgeen de Opstellers onzer Symbolische schriften in hunne dagen voor oogen hadden. Zij hebben (Tiet komt alleen aan die Schrift toe, van welke gezegd is, dat zij

4 ^

Sluiten