Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voren heeft gezien 1zij hebben in de volle behoefte van onzen leeftijd niet kunnen voorzien; zij hebben tegen de aanvallen van onze eeuw, ook waar het dezelfde waarheden geldt, zich vooraf niet kunnen verweeren; zij hebben uit "den aart der zaak zich in deze of gene uitdrukking, bepaling, verklaring, kunnen en moeten bloot geven tegen over eiken anderen vijand, dan met wien zij in hunnen tijd hadden te doen. Tegen dien van den onzen behoeven wij wederom andere wapenen, eene andere verdedigingswijze, zij het ook dat de zaken zelve in den grond dezelfde bleven.

Ik zwijg van de veroordeeling, die door sommigen op grond vooral van die gewijzigde onderteekening zoude kunnen afgeleid worden uit het stilzwijgen onzer Formulieren omtrent waarheden , waarbij meer bijzonder in onzen leeftijd de aandacht van het geloof en het onderzoek der Schriften wordt bepaald. In bijna alle Protestantsche kerken, hier en daar ook bij Roomschen, is de studie der nog onvervulde prophecijen, de leer der laatste dingen (Eschatologie), een hoofdvoorwerp van theologische studie, zoo wel als voor velen een dierbare bron van troost in de hoop èn versterking in het geloof geworden. Het is intusschen bekend , dat de Opstellers van onze Belijdenisschriften aan deze leer weinig of geen gewicht hechtten, en zelfs sommigen de heerlijkste vooruitzichten, die ons de prophecijen van Oud en Nieuw Testament aanbieden , al te vaak hebben kunnen vermengen met de dwaalgevoètens dier Wederdoopers, tegen welke zij te waken hadden. Onze Formulieren dus in dezen zin der Opstellers verstaan, zouden al dadelijk zoodanige begrippen

1 Gal. ril: 'fcj

Sluiten