Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicht op menschelijke schriften, op Confessie en Catechismus, ten eenenmale uit. Zelfs zijn, na de beslissing der strijdvraag tegen de Remonstranten, Confessie en Catechismus door die vermaarde Kerkelijke vergadering herzien, en hier en daar verbeterd. Ware die herziening niet door de inlandsche Godgeleerden alleen geschied, en hadden ook tot dezen arbeid , gelijk tot de zamenstelling dier even voortreflijke als weinig gewaardeerde Canones van Dordrecht, de buitenlandsche Godgeleerden hunne medewerking (hetgeen zij uit bescheidenheid weigerden) verleend, wellicht waren bij die gelegenheid de onderscheidene Formulierschriften meer tot één geheel geworden, en het verschil van, oorsprong en bestemming minder kenbaar in dezelve geworden.

Hoe dit zij, zoo het immer onze roeping was, om, afgezien van alle vastigheden of waarborgen buiten de Schrift, den strijd over waarheid en dwaling te voeren met het woord van God alleen , het is in dezen tijd, het is in dezen kamp. De onvoorwaardelijke onderteekening der Formulieren verviel door de dubbelzinnigheid (die niemand minder dan ik verdedigen zal) der veranderde verklaring sints het jaar 1816. Wij zijn er dus van zelve toe gebracht, om de bestrijders van zoo vele grondwaarheden onzer Kerk en onzer Belijdenis te gemoet te gaan alleen met den Bijbel. En waarom zouden wij dan nu niet volijverig de gelegenheid des tijds gebruiken , om het meer dan immer te doen blijken , dat wij voor de handhaving dier waarheden geene verschansing , gelijk men ons verweten heeft, achter Formulieren van menschelijken oorsprong behoeven, maar veel liever in het open veld« jfzoo men ons daar slechts wil afwachten ,) voor de goede zaak die wij liefhebben verschijnen met geenerlei ander beroep dan op Gods Woord.

Sluiten