Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De zaak der waarheid is de zaak van God. Hij handhaaft haar te Zijner tijd. Menschen kunnen alleen den weg bereiden , — de uitkomst zelve komt van God, alleen en onmiddelijk van Hem. Hij geeft den wasdom; de mensch zaaije en besproeije !

^00 Wtift dan de vraag: wat er gezaaid , en hoedanig nu nat gemaakt moet worden in die hoog, gewichtige en dringende aangelegenheid van het behoud onzer Nederlandsche Hervormde Kerk ? met andere woorden , de vraag naar de middelen, van de zijde der menschen wettig en overeenkomstig de behoefte aan te wenden.

Ik gaf te kennen , op grond van welke, beginselen elke voorgestelde handhaving der Formulieren^ mij voorkomt daarbuiten te liggen. Maar al ware het ook geoorloofd, voor een oogenblik met ter zijde stelling dier beginselen, alleen te vragen naar de nuttigheid, en te zien op de uitkomst, — waardoor dan nog zoude een terugkeering tot onvoorwaardelijke onderteekening der Formulieren zich aanbevelen ?

Stel, men verkreeg die van de Synode! wat ware er mede gewonnen, zoo zij het gevolg van een opgelegden last zoude zijn? Een bloote vorm, een vertooning, ja veel

Sluiten