Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheden vaft- Gttristehdom en Hervorming, eene minderheid en wel eene zwakke/minderheid in ons Vaderland te zijn! Dergelijke minderheid behoeft wel niemand zich te schamen, waar het beginsels en waarheden geldt, — allerminst de Christen, wien in geen opzicht onder deze tegenwoordige bedeeling - de overmacht der cijfers is toegezegd.

Wat dan , zoo wij het > met die meerderheid Wanen dezelfde kerkmuren eens niet langer zullen kunnen houden? — Laat ons in zulk een geval uitgaan;, niet uitdrijven! — Doch wij zijn op verre na daar nog niet. Nog zijn wij ons getuigenis: binnen die muren, ook aan de tegenstanders verschuldigd; nog mogen wij aan wederopwekking en herstel daarbinnen niet wanhopen.

In het menschelijk lichaam moge eene krankheid in hare eerste beginselen kunnen worden gestuit; eenmaal gevestigd, moet zij doorwerken, en is i,tot genezing-der ziekte dtS!«lekte zelve onmisbaar. Zoude het in het geestelijke anders zijri<f' De treurige kwaal, die ook in deze bladen werd aangewezen, wordt door geene afsnijding of middelen van bedwang overwonnen. Vrije ontwikkeling der krankheid ter eener, mits (vrije en ruime toediening van het eenig redmiddel; dat is Gods Woord, ter andere zijde; ziedaar, mijns inziens, de behoefte van hetoogenblik in onze Vaderiandsche Kerk.

Men vreeze die vrijheid niet! Zoude de Waarheid, zoude de zaak der Kerk daarbij meer verliezen, dan *to€n'tf>een halve eeuw geleden, onder bedekking eener uitwendige iTechtteihnigheid het schroomelijkste Rationalismus zijnen aanval bereidde, en dwaljngen 'alsc bgoV die van brouwer te Maassluis omftéht den Persoon des Heeren, in het verborgen der studeerkamer broedden, ifclPli3d! te gcmoet ziende , waarop zij in het openbaar

Sluiten