Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening. Maar wat zullen wij in dat belang dan nu vragen, dat billijk, dat uitvoerlijk is, dat ter zake afdoet?

Tot de Synode zijn reeds vele stemmen gekomen. Hare antwoorden zij» ; bekend. Dat die antwoorden in het eerst afstotend, later om de. maatschappelijke geringheid van een deel der Adressanten uit de hoogte, onlangs nog op eene toespraak uit hart en geweten (het Adres van den Heer de clerco) meer of min schertsend gevveest zijn, was zeker even weinig aanmoedigend als eerbiedwekkend. Zoo ik evenwel als Christen en lid der Hervormde Kerk, hier in het openbaar een wensen, tot de Synode .mag richten, zoo zal het niet zijn , dat zij eenen tijd in de Kerk te rug roepe, die. niet te rug te roepen is, maar wel dat zij. eindelijk uit mocht gaan van dien kouden en afgemeten en diplomatischen toon en taal van een bloot administreerend\ lichaam, om ons eenmaal de levende en bezielde stem eener ware Christelijke Kerkvergadering te doen hooren. In plaats van regel op regel, besluit op besluit, ga eindelijk eens van haar een woord, uit van belijdenis , een woord uit ter verheerlijkiag van onzen grooten God en Zaligmaker, in de onbewimpelde erkenning (voor het minst in haar eigen naam, voor haar zelveI) van alle die dierbare en heerlijke geloofswaarheden, die als zoo vele uitstralingen van Zijn eeuwig gezegenden Persoon zijn, tot licht en troost en zaligheid over de Gemeenten van alle plaats en van 'aÖe/]eeuw.

En voörtajLzjjthet der. Synode, zij het der hooge Regering, zij het 'eikeofeevoegde macht, zij het een iegelijkjdie het wel meent en iets vermag in Kerk of Staat, vrijmoedig evenszeer als nederig aanbevolen, om in den kamp tusschen de onderscheidene richtingen op;geéaiiandere wijze in te •treden.idah-.iïn.identrw^g '.der meest:;eenyoudige ;b:i!Igkheid.

Sluiten