Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op onpartijdigheid van die zijde, mag meer nog prijs worden gesteld dan op bescherming. Maar die onpartijdigheid vordert dan ook evenveel ruimte en plaats om te spreken en om te leeren, voor de bestrijders als voor de voorstanders van de lievelingsbegrippen des tijds. De Theologie ook der herlevende rechtzinnigheid, gelijk men ze noemt, worde zooveel het mogelijk is op leer- en predikstoelen behoorlijk vertegenwoordigd, en onze opkomende jeugd , de Kerk, de natie, in de gelegenheid gesteld om tusschen de beide wegen voor het minst te kunnen kiezen! Ons Christendom heeft genoeg aan de vrijheid om zich slechts te laten hooren, en (geve het de God aller genade!) te laten zien in het leven. En daar is nog genoeg geweten en gezond verstand onder ons volk en in onze kerken over, om, waar de uitspraak der waarheid tegen over die der menschen staat, te beseffen , wat waarlijk reddend , wat waarachtig is, ja wat het is dat, onder alle die verschillende gevoelens , het Woord des Heeren tot de Gemeenten spreekt.

Met dat Woord veelvuldig te arbeiden , daarop komt het voor de goede zaak die wij voorstaan, ook met betrekking tot ons kerkelijk bestaan en kerkelijk leven, boven alle denkbare pogingen aan. Niemand meene, dat de omvang van dit middel te beperkt zij! Het Woord van God te belijden , met dat Woord onder vriend en vijand getrouw te zijn , dat Woord in allerlei richtingen te verspreiden en nabij het hart te brengen , met dat Woord te wederleggen, te vermanen, op te bouwen , voor dat Woord te staan en te waken; dat Woord, bovenal, in huisselijke, kerkelijke, maatschappelijke betrekkingen te beleven, — welk eene roeping voor meer dan ééne gave , voor meer dan vele krachten. (Beschaamdheid des aangezichts bedekt mij voor God en menschen, daar ik het

5

Sluiten