Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederschrijve 1) Doch zoude het niet juist in dien weg zijn , dat niet door kracht noch door geweld maar door den Geest des Heeren de Tempel des Heeren , de Kerk des Heeren wordt gebouwd ? — Is het ten aanzien onzer eenmaal zoo levenvolle Hervormde Kerken anders big Hem besloten? Zijn tijden van duisternis, van moeite wellicht en verdrukking en dreigenden ondergang voor die Kerk, voor geheel het Protestantismus, voor alle waarachtig Christelijke Belijdenis op handen, en naderen er tijden van heerschappij en voortsnelling voor de machten beide des Ongeloofs en desBijgeloofs, eer dat het Koninkrijk onzes Heeren in heerlijkheid en kracht over geheel de aarde zal daar zijn, zoo zal ook daarin de triumf van Zijn woord, en de troost Zijner belijders gelegen zijn: Het werd voorzegd!

Ik hoop een woord van Waarheid gesproken te hebben, en waarom zoude ik niet zeggen ook een woord van Vrijheid ? — ( Waarheid in de vrijheid is de leus van het Protestantismus niet slechts , maar ook de gave en de kracht van het Evangelie 1) — Ik heb ten slotte nog een woord van Vrede. Godgeleerden en Gij allen wie te bestrijden om der waarheid wille , mij geene keus maar plicht, ja liefdeplicht was! daar is eene plaats, waar tusschen ons van vrede, niet ten koste maar ter eere van de waarheid, onderhandeld worden kan. In de binnenkamer, op de knieën, voor den voetbank van Hem die een Hoorder der gebeden , een Richter der Waarheid, een Kenner der harten is, — aldaar kunnen elkander ontmoeten, kunnen elkander leeren begrijpen, die in dezen strijd rechtstreeks tegen over elkander staan. Aldaar, zoo tot onze harten en tot de uwen de stem van Hem mag komen , die tot beginsel van alle gemeenschap

Sluiten