Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar. Hij alleen die inziet in die diepte van ellende, die peilt tot op den bodem en niets dan zonde vindt, Hij kan en wil helpen, genezen, zalig maken. Onbegrijpelijk en toch meer waar, dan al wat mijn oog ziet en mijne handen tasten....

O, een hart stil als een kind! ijver in Zijne dienst — geen zelfbehagen of zoeken van ijdele eer. Lieve beste vrienden, wat zou 't zijn als die mantel van Zijn Gerechtigheid alleen uiterlijke zonden bedekte en niet alles, ook die werken en woorden waarom de menschen ons prijzen."

Christelijke philanihropie.

26-1-38 „De armoede is hier dan bitter, wat al wenschen komen voor die arme zielen bij ons op; terwijl wij zelfs naar 't ligchaam met zoo weinig liefde geven, blijven de zielen onverzorgd; had ik toch maar een eenvoudig woord, dat op den Heere Christus wees, om bij elke gift voor 't ligchaam te geven."

Gods medearbeider.

13-5-38 „Alles, alles is onrein, zóózeer, dat het boven al mijn begrip gaat, dat zulk een werktuig als ik ben, door Zijn hand kan gebruikt worden."

Bid en werk.

4-1-39 „Een klein kinderschool in het begin van December door de Bijbelvereeniging opgericht en bijzonder aanbevolen aan de zorg en 't gebed van eenige vrouwen, belooft aan het doel te beantwoorden. Ik ben er reeds menigmaal met genoegen geweest, de eerste Maandag der maand hebben wij onze bijeenkomst.... Noodig vind ik het hoe langer hoe meer om vóóraf te bidden, wij hebben niets, wat zullen wij dan geven, indien wij het niet vragen?"

Sluiten