Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoek van Malan.')

20-10-42 „Wij zijn hier nog gedurig vervuld met de gesprekken van den Heer Malan en vooral die hoofdinhoud: het verzekerd aannemen van Gods getuigenis. Ik had grooten zegen voor mijn ziel bij die verkondiging, van dé zwaarmoedigste onzer vrienden waren er die roemden in Gods genade: gezegend waren die bijeenkomsten: gij kunt niet gelooven hoe allerlei bergen wegvielen en banden werden verbroken. Misschien zal het niet overal zóó wezen, de Heer is aan geen middel gebonden. Maar voor onze zielen was deze Zijn dienstknecht een gezegend man."

Strijd den goeden strijd des geloofs.

11-2-43 „Eene juiste beschrijving van 't geen er al zoo in mij omgaat is niet te geven, zou ook weinig nuttigheid hebben; gij kunt 't u voorstellen bij dat leeuwtje op 't Zeeuwsche wapen, dat altijd vechtende tegen de golven toch boven blijft: dat is mijn geliefkoosd beeld: strijdende maar met de zekerheid der overwinning in Hem die ons heeft liefgehad; die Naam Verlosser, Vrijkooper, die Zijn eigen bloed tot losprijs geeft, klinkt dan in mijn hart met onuitsprekelijke liefelijkheid en dan meen ik weer een kenteeken dier verlossing in mijzelve te moeten vinden, en het is weer mis totdat het geloofsoog alles in Hem zoekt. O diepte des rijkdoms!"

x) H. A. C. Malan (1787—1864), 1810 predikant te Genève. 1816 overgegaan tot het Zwitsersche Réveil. 1828 nam hij ontslag als predikant in de staatskerk en werd hij predikant van zijn inmiddels opgerichte église du Témoignage; na 1830 was hij vóór alles evangelisator en maakte hij verschillende reizen, waarbij hij o.a. Nederland bezocht. (Vgl. M. E. Kluit, „Het Réveil", blz. 250). Veel deed Malan voor de kerkmuziek; overbekend zijn zijn „Cantiques de Sion".

Sluiten