Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De discussie naar aanleiding van Dr. Noordmans' boek „Liturgie" in „Woord en Wereld" (I, 3 en 4) tusschen Prof. Yan der Leeuw en den auteur, heeft allentwege levendige belangstelling ontmoet. Yan verschillende zijden bereikte ons het verzoek deze artikelen door een afzonderlijke uitgave voor een wijderen lezerskring beschikbaar te stellen. Wij meenen deze bedoeling het best te dienen door niet alleen de genoemde twee stukken, maar ook het elders door Dr. Van de Pol met den schrijver gevoerde debat in een bundeltje samen te brengen. Deze dag- en weekblad-artikelen, die wel niemand volledig ter beschikking staan en waarnaar in „Woord en Wereld" telkens verwezen werd, bevatten menige verduidelijking van standpunt en menige historische opheldering, nemen ook menig misverstand weg en completeeren aldus het overzicht van den huidigen stand van het liturgisch gesprek. Wij danken de onderscheiden redactie's voor de welwillendheid, waarmee zij ons deze uitgave mogelijk maakten.

„Het gaat om twee opvattingen van den eeredienst, om tweeërlei kerkbegrip, om de toekomst ook van de theologie." „Het is hoog tijd voor bezinning in breederen kring ten opzichte van de hier aan de orde komende vragen. Er bestaat een wanverhouding tusschen de mate van aandacht, die gericht is op de zuiverheid van leerstellingen en stichtelijke publicaties en die, welke zich bezighoudt met het Evangelie in actie in den eeredienst," aldus Dr. Noordmans. En Prof. Yan

der Leeuw: „ met den eeredienst zijn de geheele dogmatiek en de

geheele ethiek gemoeid." „Ik ben met Noordmans overtuigd, dat doorwerking van de liturgische gedachte in zuiverheid en consequentie een nieuwe hervorming ten gevolge zal hebben." Deze pennestrijd, op hoog niveau ingezet en gehouden, wordt gevoerd in het besef, dat de gansche gemeente bij haar zaak betrokken is en tot bewustheid daarvan moet worden gebracht. Als een dienst aan deze bezinning wil ook deze ruimere publicatie beschouwd worden.

DE UITGEVER.

Sluiten