Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITURGIE IN DE CRISIS

Naar aanleiding van: O. Noordmans, Liturgie (Amsterdam, Uitgeversmij Holland, 1939).

DOOR Dr G. VAN DER LEEUW,

HOOGLEERAAR TE GRONINGEN

HET BOEK.

Wanneer de liturgische beweging, die thans in ongeveer alle christelijke kerken haar weg zoekt en ook in ons land sedert enkele tientallen jaren van zich doet spreken, met den maatstaf van het succes moest worden gemeten, dan zou ik het boek van dr. Noordmans over Liturgie haar eerste groote overwinning in onze kerk willen noemen. Immers in dit boek is noch de halfslachtige instemming, die wel ja zegt, maar het daarbij laat, noch de kleingeestige oppositie, die altijd weer over de gevaren van „sleur" of — nog erger! van Rome spreekt, aan het woord, maar wordt de liturgische beweging beschouwd — en bestreden — in haar volle beteekenis. Noordmans zegt niet, dat wat liturgie wel mooi is en evenmin, dat men er toch mee op moet passen, zooals wij liturgen dat jaren lang in de meest verschillende toonaarden hebben vernomen. Hij zegt, zooals wij dat van hem gewoon zijn, diepe, rake, soms harde dingen; hij bestrijdt fel, niet altijd billijk, niet altijd zelfs kundig; maar het geheele boek door neemt hij de liturgische beweging ten volle au sérieux. Indien wij in de afgeloopen jaren iemand hebben overtuigd, dat liturgie „geen spelletje" is, dat met den eeredienst de geheele dogmatiek en de geheele ethiek gemoeid zijn, dan wel Noordmans. Wij hebben hem daarvan zoo zeer overtuigd, dat hij geschrokken is en aan het schrijven is gegaan. De liturgische beweging, in hoevele en verschillende vormen zij ook moge optreden, laat zich altijd vatten in de overtuiging: zooals gij bidt, gelooft en gehoorzaamt gij. Dat heeft Noordmans begrepen. De principieele beteekenis van de liturgische beweging erkent hij zoo volledig, dat hij haar geen grooter eer kon bewijzen dan met deze bestrijding, die oneindig meer waard is dan heel wat onprincipieele en ondoordachte instemming. Hij ziet zelfs de mogelijkheid, dat zij een nieuwe kerkhervorming zou uitlokken!

Ons, liturgen, past dus groote dankbaarheid. Een dankbaarheid, die ^ ordt geaccentueerd doordat althans een populaire legende in dit boek volkomen aan kant wordt gezet: dat de liturgische beweging in de richting van Rome zou leiden. Noordmans roept Rome niet zelden te hulp tegen de liturgische beweging, zooals die zich ten onzent

Sluiten