Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning, maar niet van verlossing. Luther zegt in den Grooten Catechismus: „wer aber das Sakrament nicht gross achtet, das ist ein Zeichen dafür, dass er keine Sünde, kein Fleisch, keinen Teufel, keine Welt, keinen Tod, keine Gefahr, keine Hölle hat." En hij laat daarop volgen: zoo iemand gelooft van dat alles niets, ofschoon hij er tot de ooren in steekt en is daarom tweevoudig des duivels. — Het klinkt niet vriendelijk, en het zou mij niet passen om deze woorden op Noordmans' conclusie te doen slaan. Hij is niet des duivels, maar een man Gods in ons midden, naar wien wij met eerbied luisteren, ook al zegt hij dingen, die ons pijn doen en die den dienst van God in den weg staan. Maar het moet mij van het hart, dat Luther's woorden sterker voor mij gingen spreken na de lectuur van dit felle boek. Noordmans steekt ook tot aan zijn ooren in de wereld en in het vleesch, maar hij meent, dat een boodschap hem daaruit kan halen. De Bijbel zegt, dat alleen Christus door zijn Heiligen Geest ons kan redden. De Bijbel spreekt van schepping en herschepping. De Bijbel spreekt van dienst. Schepping is oordeel en herschepping door den Geest Gods is sterven en begraven worden. Maar het is het oordeel van den goudsmid, die het metaal loutert. „Wie zal den dag zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan als Hij verschijnt? want hij zal zijn als het vuur eens goudsmids en als zeep eens vollers; en hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen en hij zal ze doorlouteren als goud en zilver: dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid". Zoo volgt de orde van den eeredienst uit het scheppend oordeel van Hem, die schept en herschept.

/

(Woord en Wereld, I, No. 3).

Sluiten