Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.. Doel en middelen dev VeTeenigi?ig.

Artikel 1.

Het doel van deze Protestantsche "Vereeniging, wier öprigtmg werd aangevangen door den Weleerwaarden Heer o. g. heldring, Predikant te Hemmen, die daarin al dadelijk is ondersteund door een Hoofdbestuur te 's Gravenhage, van vijf Dames, en eene Commissie van Toezigt, bestaande uit negen Heeren uit verschillende steden, is om zoovele verwaarloosde en verlatene meisjes (zonder onderscheid van geloofsbelijdenis), als de beschikbare fondsen toelaten, te vereenigen, en voor haar onderhoud, hare opvoeding en opleiding in Christelijken geest, gedurende eenigen tijd te zorgen.

Art. 2.

De in dit Gesticht op te nemen meisjes, worden geplaatst in de gebouwen, welke zullen worden daargesteld op den, uit de reeds verkregene en nog te verkrijgen giften, aangekochten grond, gelegen in Gelderland, onder de gemeente Zetten, in de nabijheid van Wageningen.

Art. 3.

De kinderen worden aldaar in de gebouwen en zalen afgedeeld, of, zoo de middelen daartoe reiken, later in familiën. In het laatste geval bestaat elke familie uit 14. tot 20 meisjes, en wordt onder behoorlijk opzigt in eene afzonderlijke woning gehuisvest.

Sluiten