Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

B. Van de deelneming aan deze Vereeniging.

Art. 4.

De kosten van instandhouding en verdere uitbreiding, mitsgaders de dagelijksche behoeften der Inrigting worden gevonden uit:

1° giften, legaten en erfmakingen,

2° jaarlijksche bijdragen van Medestichters, Leden en Begunstigers,

3° renten van hetgeen uit giften en legaten en het overschot der jaarlijksche rekening tot kapitaal is opgelegd, de opbrengst van den arbeid en van de Landhoeve en giften in natura,

4° verplegingskosten, die voor de kweekelingen jaarlijks betaald worden.

Art. 5.

De reeds gedane en latere giften van ƒ 50 en meer, mitsgaders erfmakingen en legaten, waaraan door de gevers of erflaters geene bijzondere bestemming is gegeven, maken het kapitaal uit van de "Vereeniging, van welk kapitaal of fonds, aanvankelijk gebezigd tot oprigting van het Gesticht, de hoofdsom voor het vervolg uitsluitend bestemd blijft tot deszelfs verbetering en uitbreiding, mitsgaders tot voorziening in buitengewone behoeften.

Art. 6.

Dit fonds wordt, voor zoover het niet als bedrijvend kapitaal beschikbaar moet worden gehouden, op renten uitgezet, en buiten de loopende rekening der administratie afzonderlijk verantwoord.

Het wordt vermeerderd met hetgeen uit het batig slot der administratieve rekening over ieder jaar daaraan kan worden toegewezen.

Art. 7.

De Yereeniging geeft aan ieder die verlangt het weldadig doel, daarbij beoogd, te bevorderen, de gelegenheid -»

::

Sluiten