Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit te doen, hetzij door eene gift in ééns, hetzij door eene jaarlijksche bijdrage, hetzij door beiden te gelijk.

Art. 8.

Zij die voor eens eene gift verstrekken van vijftig of honderd gulden of meer, zijn Medestichters en ontvangen daarvan een diploma dat hun regt geeft ten allen tijde het gesticht te bezoeken. Indien zij zich tevens of later ook tot eene jaarlijksche bijdrage tot wederopzeggens toe verbinden, worden Contribuerende Medestichters.

Art. 9.

Leden der Vereeniging zijn allen die door eene jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ5, tot wederopzeggens toe, van hunne belangstelling doen blijken.

Art. 10.

Zij die eene jaarlijksche bijdrage geven van één cent daags of ƒ 3.65 'sjaars, tot wederopzeggens toe, zijn Begunstigers.

Art. 11.

De jaarlijksche bijdragen zijn verschuldigd over het met 1" Januarij ingegane jaar, zoo zij vóór dat tijdstip niet zijn opgezegd, en wojden in den loop der eerste drie maanden ingevorderd, met uitzondering van die der later aankomende Leden, wier bijdragen dadelijk na hunne toetreding "garden geïnd.

Art. 12.

Al verder worden ' voor het Gesticht bij de Leden der Hoofdcommissie, bij Dames-Regentessen, bij de Besturen der afdeelingen, of bij de Correspondenten, toezeggingen aangenomen, alle geschenken in natura, van gebruikte of ongebruikte linnen en wollen stoffen, hemden, kousen, vee, landbouw- en andere gereedschappen, mestspecien, levensmiddelen, zaden en plantsoen, als ook bijbels, gezangboeken, plaat- en boekwerken, en wat al verder met nut en voordeel kan worden gebruikt.

Sluiten