Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Van het Bestuur.

w*

Art. 13.

Het bestuur der Vereeniging en van bare inrigtingen en de behartiging van hare belangen, wordt opgedragen aan:

a. eene Hoofdcommissie of Commissie van Toezigt,

b. Regentessen,

c. eenen Directeur en eene Directrice,

d. Afdeelings-Besturen,

e. Correspondenten.

D. Van de Hoofdcommissie.

Art. 14.

De Hoofdcommissie, gekozen uit de Medestichters en Leden, bestaat uit minstens acht en hoogstens zestien Leden, van welke ten minste twee zoo mogelijk moeten wonen binnen den afstand van drie uren van het Gesticht. Een vierde deel, of zoo na mogelijk, treedt om de twee jaren af; de aftredenden zijn weder benoembaar.

Art. 15.

De vervulling der vacatures, ontstaan door afstand, overlijden of aftreding, volgens een daarvan te maken rooster, geschiedt door de aanblijvende Leden der Hoofdcommissie, na overleg met Regentessen.

Art. 16.

De Hoofdcommissie benoemt uit haar midden eenen Voorzitter, eenen Onder-Voorzitter en eenen Secretaris.

Art. 17.

De gewone vergadering der Hoofdcommissie heeft jaarlijks plaats binnen het gesticht, op den tweeden Zaturdag van le maand Julij.

Sluiten