Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERANDERINGEN IN DE STATUTEN

VAN

TALITHA KÏÏMI,

voorgesteld door Dames-Regentessen,

in overleg met de leden der Hoofdcommissie Jhr. Mr. de Savornin Lokman en Ds. H. Pierson-

■ K

met het oog op een vernieuwde aanvrage om rechtspersoonlijkheid, daar de thans bestaande in Juni 1886 verstreken is.

(Voorloopig vastgesteld. 22 September 1884.)

>•&•<

Art. 1 te lezen:

«Het doel van deze Protestantsche Vereeniging is, om verwaarloosde en verlatene meisjes in «Christeiijken geest op te leiden.»

«Meisjes van allerlei geloofsbelijdenis worden opgenomen, doch de opvoeding is vooralle verpleegden dezelfde.»

Art. 2, 3 worden geschrapt als overbodig, doch iu de plaats van art. 2 kome het volgende artikel :

«De Vereeniging draagt den naam TalithaKümieu is gevestigd te Zetten, gemeente Valburg» Art. 4 aldus te lezen:

«De inkomsten der Vereeniging bestaan uit:

« 1" giften, legaten en erfmakingen ;

«2" jaarlijksche bijdragen;

«8° opbrengst van den arbeid;

«4C giften in natura;

«5° verplegingskosten.»

Art. 5 worde geschrapt als onhoudbaar, terwijl in een Huish. Reglement kan worden gezegd,

dat m de gewone behoeften door zulke giften niet mag worden voorzien zonder toestemming der Hoofdcommissie.

Art. 6, 7 te schrappen als overbodig en wellicht alleen in een Huish. Reglement wenschelijk. Art. 8 blijve, maar de laatste zin aldus te lezen :

«Indien zij zich tegelijkertijd of ook later tot eene jaarlijksche bijdrage tot wederopzeggens» enz Art. 9, 10 blijven.

Art. 11 het eerste gedeelte blijve, maar het artikel eindige bij het woord «opgezegd», terwijl de rest in een Huish. Reglement worde geplaatst.

Art. 12 valle weg.

Art. 13, 14 blijven.

Sluiten