Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15 te lezen:

«De vervulling der vacatures geschiedt door de aanblijvende leden der Hoofdcommissie 11a «overleg met Regentessen.»

Art. 16 blijft.

Art. 17 te lezen:

«De Hoofdcommissie vergadert minstens eenmaal 'sjaars in het Gesticht.»

«\ ereenigde \ ergaderingen van Hoofdcommissie en Regentessen worden gepresideerd door «den Voorzitter der Hoofdcommissie »

De laatste alinea schijnt, vooral met het oog op art. 72, wenschelijk.

Art. 18 valle weg.

Art. 19 blijft.

Art. 20 te lezen:

«De Hoofdcommissie onthoudt zich van alle daden van Bestuur, welke haar niet uitdrukkelijk «bij deze Statuten zijn opgedragen, doch is bevoegd» enz.

Voorts nog een alinea hierbij te voegeu van dezen inhoud :

«De Voorzitter heeft het recht eeue Vereenigde Vergaderiug van Hoofdcommissie en Regen«tessen te belegden.»

OO

Art 21 worde geschrapt als overbodig.

Art. 22 te lezen:

«Regentesseu worden voor den tijd van minsteus 5 jaren» enz.

Art. 23 blijft.

Art. 24 blijft met weglating van de woorden: «ontstaan ..... als anderszins».

Art. 25 te lezen:

«Regentessen vergaderen minsteus eenmaal 'sjaars op het Gesticht. Zij» enz.

Art. 26 blijft.

Art. 27 te lezen:

«Regentessen zijn belast met het Bestuur der Vereeniging; zij beslissen over het opnemen «en ontslaan van verpleegden, regelen het beheer van het Gesticht en stellen het bedrag der « verplegingskosten vast.»

Voorts worde in een Huish. Reglement bepaald, dat alle wijzigingen in de verplegingskosten uniform behooren te zijn voor alle verpleegden.

Art. 28 blijve, doch met deze bijvoeging:

«De benoeming van een Directeur kan door Regentesseu aan eeue daartoe aangewezen «Commissie worden opgedragen.»

Art. 29 blijve, doch eindige bij het woord: Gesticht. De rest worde geschrapt.

Art. 30 blyve, behalve de woorden:

«door tusschenkomst der Afdeelings-Besturen,» als niet altijd uitvoerbaar.

Na art. 30 worde een nieuw artikel iugelascht, of liever art. 59 worde hier geplaatst, doch aldus gewijzigd:

Sluiten