Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Jaarlijks zenden Regentessen aan de Besturen der Afdeelingen of aan de Correspondenten «een door de Directrice opgemaakt bericht» enz.

Art. 31, 32 blijven.

Art. 33 blijve, behalve de woorden aan het slot: «en mag zonder verlof» enz., die in een instructie thuis behooren.

Art. 34 aldus te lezen:

«Het verder benoodigde personeel staat onder hare bevelen, overeenkomstig de daartoe « vastgestelde instructiën.»

Art. 35 blijve.

Art. 36, 37 vallen weg, als behoorende bij een instructie.

Art. 38 aldus te lezen:

«In iedere gemeente of in eenige gemeenten te zarnen, waar minstens tien contribueerende «Mede-stichters of Leden gevonden worden, kan een Afdeeling van vrouwen worden gevestigd. «Het Bestuur daarvan wordt voor den tijd van 6 jaren gekozen en bestaat uit zooveel leden «als de Afdeeling noodzakelijk acht.»

Art. 39 blijve, behalve de woorden:

«en op het daarbij bepaalde tijdstip,» die als overbodig wegvallen kunnen.

Art. 40 blijve.

Art. 41 blijve, behalve de woorden «en wel op 15 April en 15 October», die wegvallen. Art. 42, 43 vallen weg, als overbodig.

Art. 44 aldus te lezen:

«De afdeelingen genieten de voorkeur bij de plaatsing van verpleegden; ten aanzien van de «verplegingskosten wordt haar een vermindering toegestaan overeenkomstig een door Regentessen «vast te stellen maatstaf in verhouding tot het totaal bedrag der contributiën.»

Art. 45 aldus te lezen:

«Zij, die een meisje willen plaatsen, vervoegen zich bij het Bestuur der Afdeeling of de «Correspondente in of nabij hunne woonplaats gevestigd. Nadat het Afdeelings-Bestuur"of de «Correspondente Regentessen van deze aanvrage» enz. tot aan het slot, doch aan het einde van liet artikel kome nog deze toevoeging:

«In geval er geene Afdeeling of Correspondente in de nabijheid gevestigd is, vervoegt men zich onmiddellijk bij Regentessen.»

Art. 46 aldus te lezen:

«In gemeenten, waar geen Afdeelingen bestaan, worden zoo mogelijk Correspondenten benoemd, hetzij door Regentessen, hetzij, ouder goedkeuring van dezen, door de Afdeeling, die dit wenscht.» Art. 47 worde aldus gelezen:

«De Correspondenten worden belast met de invordering der jaarlijksche bijdragen in haar

«ressort en maken het bedrag daarvan vóór den 15d™ April van elk jaar over aan den Pen-

«mngmeester der Afdeeling, die ze heeft aaugesteld, of anders aan den Penningmeester van « Regentessen.

Sluiten