Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 48 valt weg.

Art. 49 blijve, behalve de woorden: «mits voor elk» enz. tot het slot eti men leze daarvoor: «Zonder onderscheid van geloofsbelijdenis eu zonder lichaamsgebreken, tegen betaling der «verplegingskosten overeenkomstig art. 27 vastgesteld.»

Art. 50—52 blijven.

1 ^ Art. 54—58 vallen weg.

Art. 59 is boven reeds opgenomen na Art. 30 en valle hier dus weg.

Art. 60—69 vallen weg.

Art. 70 en 71 blijven.

Art. 72 leze men aldus:

«De Vereeniging kan binnen het door deze Statuten bepaalde tijdperk niet worden ontbonden, «dan. in eene Yereenigde Vergadering der Hoofdcommissie en der Regentessen, daartoe door «den Voorzitter der Hoofdcommissie belegd, met vermelding van het doel der Vergadering. «De Voorzitter is tot het beleggen van deze Vergadering verplicht, wanneer minstens een «derde van de leden der Hoofdcommissie en van Regentessen daartoe de aanvrage doet »

Art. 73 blijve, behalve de aanvang, die aldus luide: «Bij ontbinding gaan Regentessen» enz.

Art. 74 leze men aldus:

«Veranderingen in deze Statuten worden, behoudens de Koninklijke goedkeuring, vastgesteld «iu eene vereenigde Vergadering der Hoofdcommissie en der Regentessen »

Ten slotte nog deze opmerking. Indien de Regeering rechtspersoonlijkheid weigerde aan een vereeniging, wier bestuur zich zelf aanvult, zooals vaak geschiedt, zoo zoude het eenvoudigst zijn de Hoofdcommissie door de leden te laten benoemen en Regentessen b. v. door de Hoofdcommissie op een voordracht van twee dames door Regentessen intedienen, terwijl dan art. 24 de laatste volzin aldus kon luiden: «wanneer het getal beneden de drie gedaald is, zullen zij door de Hoofdcommissie «zonder voordracht worden aangevuld.»

Aldus opgemaakt in de vergadering van Dames-Regentessen met den Directeur.

's Gravenhage, 22 September 1884.

Pres.

Secr.

Sluiten