Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 18.

De Voorzitter roept de Hoofdcommissie zoo dikwijls buitengewoon bijeen als de belangen der Vereeniging dit * ordeven en bepaalt de plaats waar die vergaderingen worden gehouden.

Art. 19.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de algemeene belangen der Vereeniging overwogen, de rekening en verantwoording van Regentessen over het afgeloopen jaar opgenomen en gesloten, de begrooting van ontvangst en uitgaaf voor het volgende jaar vastgesteld, het verslag gehoord van Regentessen over den toestand van de Vereeniging; voorts over alle voorstellen geraadpleegd, waarop door Regentessen de beslissing der Hoofdcommissie wordt ingeroepen, of welke in het belang der Vereeniging door een der Leden van de Hoofdcommissie in de vergadering worden gedaan, of door het Bestuur eener afdeeling, althans ééne maand voor het houden der vergadering, aan Regentessen schriftelijk zijn ingezonden.

Art. 20.

De Hoofdcommissie onthoudt zich van alle daden van bestuur, doch is bevoegd van Regentessen, van den Directeur en van de Directrice inlichtingen en opgaven te vragen / /

Art. 21.

De Hoofdcommissie en elk harer Leden stellen zich inzonderheid ten doel en beijveren zich, elk in zijnen kring, om door het bekomen van giften door legaten of erfmakingen een kapitaal of fonds bijeen te brengen, waardoor de duurzame instandhouding der Inrigting op nog hechtere grondslagen kan worden gevestigd.

Zij tracht de deelneming in de Inrigting alomme te bevorderen en daar waar zij vermeent dat nieuwe afdeelingen kunnen en behooren gesticht te worden, maakt zij Regentessen daarop opmerkzaam.

Sluiten