Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Van de Regentessen.

Art. 22.

Regentessen worden voor den tijd van zes jaren, ten getale van minstens vier en hoogstens acht, gekozen uit de Medestichters en Leden.

Art. 23.

Om de twee jaren treedt een derde, of zoo na mogelijk een derde van haar, op den 1»*» Julij af, volgens eenen te maken rooster. De aftredenden zijn weder benoembaar.

Art. 24.

De aanvulling der vacatures, .ontstaan door. aftreden, bedanken, overlijden als anderzins, geschiedt door de aanblijvende Regentessen.

Wanneer het getal beneden de drie gedaald is, zullen zij

door de Hoofdcommissie aangevuld worden.

Art. 25.

Regentessen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten op het Gesticht, of op zoodanige andere plaats, als by onderling goedvinden door haar wordt bepaald. Zij regelen voorts onderling het bestendig toezigt over het Gesticht en wat daartoe behoort. Zij kunnen de twee Leden der Hoofdcommissie, in de naburige gemeenten wonende, uitnoodigen haar in dit toezicht behulpzaam te zijn.

Art. 26.

Zij benoemen een Voorzitter en een Onder-Voorzitter uit haar midden, een Secretaris en Penningmeester uit of buiten haar midden, aan welke beide laatsten, indien de omvang der werkzaamheden dit noodig doet achten, eene billijke belooning toegekend en de verpligting tot ie stellen van eenen borgtogt opgelegd kan worden.

Sluiten