Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 27.

Regentessen zijn belast met het bestuur der "Vereeniging en wat daartoe behoort, zij voeren briefwisseling met de Besturen der Afdeelingen, zij zorgen voor de stipte invordering en overmakingen van alle ontvangsten, en geven last tot alle bij de begrooting toegestane uitgaven; beslissen over het opnemen en ontslaan van verpleegden;' regelen hel beheer van het Gesticht, en trachten door alle gepaste middelen den bloei en de instandhouding der Vereeniging te bevorderen.

Art. 28.

Zij benoemen den Directeur en de Directrice in overleg met de Hoofdcommissie en voorts het verdere personeel, hetwelk ter hunner liulpe noodig wordt geacht, regelen hunne bezoldiging en voorzien hen van de noodige Jnstructiën.

Art. 29.

Zij leggen in de gewone jaarlijksche vergadering deiHoofdcommissie over de rekening van het afgeloopene met de begrooting voor het volgende jaar, benevens een verslag over den staat der kas en den toestand van de Vereeniging en \an het Gesticht, en- doen daarbij de voorstellen, die zij tot bevordering van de belangen van de Vereeniging en van het Gesticht meenen aan de beoordeeling der Hoofdcommissie te moeten onderwerpen.

Art. 30.

Na afloop dezer vergadering, doen zij, zoo spoedig mogelijk, door tusschenkomst der Afdeelings-Iiesturen, aan elk der Medestichters, Leden en Begunstigers een verslag toekomen van den toestand der Vereeniging en eenen summieren staat der goedgekeurde rekening.

Sluiten