Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31.

Indien er noodzakelijkheid bestaat om gelden ter leen te nemen, goederen der Vereeniging te verkoopen, te verruilen of te bezwaren of uitgaven te doen, bij de begrooting niet voorzien, en die uit den post van onvoorziene uitgaven niet kunnen gevonden worden, zijn Regentessen verpligt daartoe vooraf de toestemming der Hoofdcommissie te verwerven.

F. Van de Directie.

Art. 32.

Aan het hoofd van het Gesticht staat een Directeur, aan wien de algemeene leiding is toevertrouwd.

Art. 33.

Onder hem is eene Directrice, aan welke meer bijzonder het inwendig bestuur der Inrigting is opgedragen, naar de voorschriften, haar door de Regentessen gegeven;,zyjtoont_ in hét Gesticht en mag -zonder-verlof zich niet langer dan drie dagen van daar verwijderen. Dit verlof wordt bij de naastfeip.wonende Regentes aangevraagd.

Art. 34.

Zij wordt, voor zooveel noodig, in hare bemoeijingen bijgestaan door eene onder-Directrice, door eene of meer opzigteressen, inzonderheid belast met het toezigt over den arbeid, een boekhouder, en voorts door zoodanig getal arbeiders en verder personeel, als in verhouding tot het getal opgenomen kinderen, en tot den aard en de uitgebreidheid van den uit te voeren arbeid, noodig wordt bevonden. Zij slaan onder hare bevelen, worden, zoo noodig, door haar in hunne dienst en belooning voor den tijd van 14 dagen geschorst, en op hare voordragt, door Regentessen ontslagen.

Sluiten