Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 40.

Het Bestuur der Afdeeling benoemt uit zijn midden een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester; het voert briefwisseling met Regentessen en de tot de Afdeeling behoorende Correspondenten; zorgt voor de ontvangst der giften van Medestichters, der jaarlijksche bijdragen van Leden en Begunstigers, der entreegelden en verplegingskosten van al de door hare tusschenkomst geplaatste kweekelingen.

De rekening behoort op ultimo December van elk jaar afgesloten en vóór 31 Januarij van het volgende aan Regentessen ingezonden te worden met het batige slot, en eene naamlijst, zoo der nieuwe Medestichters, contribuerende Medestichters, Leden en Begunstigers, als van diegenen welke overleden zijn, hunne bijdrage hebben opgezegd of naar elders zijn vertrokken, met opgave van het bedrag hunner bijdragen.

Art. 41.

De Penningmeesters der Afdeelingen maken het bedrag der verplegingskosten geregeld aan den algemeenen Penningmeester over, en zenden aan dezen tweemaal in het jaar, en wel 'op den 15 April en den 15 October, ter nadere verrekening, de bij hen in kas zijnde gelden.

Zij doen, wanneer contribuerende Medestichters, Leden of Begunstigers naar elders vertrekken, hiervan opgave aan het Bestuur der Afdeeling, of aan den Correspondent in de gemeente, werwaarts zij zich begeven, ten einde hen bij die afdeeling of dat correspondentschap op te nemen.

Voor het geval dat aldaar geene afdeeling noch correspondentschap mogt gevestigd zijn, geven zij van het vertrek kennis aan den algemeenen Secretaris.

Art. 42.

\

Het Bestuur der Afdeeling is bevoegd aan de Regentessen voorstellen te doen, strekkende tot wegneming van tegen de Inrigting geopperde bezwaren, of tot bevordering van de deelneming in de VereeMging.

Sluiten