Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 43.

Het Bestuur der Afdeeling tracht de belangen der Vereeniging zooveel mbgelijk te bevorderen, vooral door het aanwinnen van Medèstichters, Leden of Begunstigers.

Art. 44.

De Afdeelingen die, volgens art. 41, gehouden zijn de jaarlijksche toelagen der contribuerende Medestichters, Leden en Begunstigers hunner Afdeeling, benevens alle giften in de algemeen e kas te storten, hebben uitsluitend het regt op de in het Gesticht beschikbare plaatsen, ten behoeve van hulpbehoevende en verwaarloosde meisjes, en wel iedere afdeeling in verhouding tot hare geldelijke bijdrage; alles met dien verstande, dat, afgescheiden van die jaarlijksche contributie, voor elk meisje worde betaald ƒ10 entree voor ééns en ƒ 60 jaarlijks aan verplegingskosten, goedgunstig tot dat einde verstrekt, hetzij door een Diaconie, Arm- of ander Bestuur, hetzij door een of meerdere menschenvrienden.

Art. 45.

Besturen en particulieren een meisje willende plaatsen, vervoegen zich bij het Bestuur der Afdeeling, in of meest nabij hunne woonplaats gevestigd. Nadat het AfdeelingsBestuur Regentessen van deze aanvrage heeft verwittigd en van deze berigt bekomen of er eene plaats beschikbaar is, zal het Afdeelings-Bestuur een' staat van inlichtingen, naar een door Regentessen vastgesteld model invullen, en dezen aan den algemeenen Secretaris inzenden. Deze, 11a de stukken in orde te hebben bevonden, geeft aan het Afdeelings-Bestuur kennis wanneer de opname kan plaats hebben; terwijl de overbrenging van het kind onder behoorlijk geleide, aan de zorg van genoemd Bestuur wordt overgelaten.

Sluiten