Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Van de Correspondenten.

Art. 46.

De Besturen der Afdeelingen zijn bevoegd, om in die gemeenten, waar geene Afdeelingen gevestigd zijn, Corres¬

pondenten te benoemen, behoudens de goedkeuring van Begentessen.

Art. 47.

De Correspondenten worden belast met de invordering der jaarlijksche bijdragen in hunne woonplaats en in de naburige gemeenten, en maken het bedrag van een en ander voor den 15 April van elk jaar over aan den Penningmeester der Afdeeling waaronder zij behooren.

Art. 48.

Zij voeren briefwisseling met het Bestuur dier Afdeeling en ontvangen daarvan de noodige mededeelingen en stukken.

Zij zijn bevoegd om, \ onder mededeeling der vereischte inlichtingen, onvermogende, verwaarloosde meisjes uit hunne woonplaats of uit naburige gemeenten, aan dat Bestuur ter opneming aan te beveien, en trachten door het aanwinnen van Medestichters, Leden en Begunstigers, de belangen der Vereeniging te bevorderen.

I. Van de Verpleegden.

Art. 49.

Door het Gesticht worden opgenomen: onvermogende, ontslagene, gevangene, verwaarloosde en verlatene meisjes beneden de 16 jaren, mits voor elk kind betaald worde, afgescheiden van liet bedrag der jaarlijksche contributie die eene afdeeling bijdraagt, ƒ60 'sjaars en ƒ10 entreegeld voor eens, gelijk dit bij art. 44 breeder is omschreven.

Art. 50.

Het wordt nogtans aan Regentessen vrijgelaten, om in zeer bijzondere gevallen op te nemen meisjes, die niet tot

Sluiten