Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onverzorgde en behoeftige kunnen gerekend worden, doch voor welke de plaatsing in het Gesticht ter harer opvoeding en verbetering wenschelijk wordt geacht.

De voorwaarden, waarop dit geschiedt, worden door Regentessen met de belanghebbenden geregeld, met dien verstande, dat die opname buiten bezwaar der Yereeniging plaats hebbe, en in geen geval voor minder dan ƒ 150 in het jaar en ƒ 10 entree voor ééns.

Art. 51.

De betaling der verplegingskosten geschiedt elke drie maanden vooruit, tegen behoorlijke kwijting in handen van den penningmeester der Afdeeling, door wier tusschenkomst de opzending der kweekelingen is geschied. De verschijndagen dier kwartalen worden gerekend op 1° Januarij, 1° April, 1° Julij en 1° October.

Art. 52.

Geen meisje wordt opgenomen, dan met toestemming van de Ouders of Voogden en voor den tijd in die toestemming bepaald, terwijl aan Regentessen de bevoegdheid blijft om, zoo daartoe redenen bestaan, haar ten allen tijde terug te zenden.

Ingeval een kind het Gesticht verlaat, of verlaten moet, of overleden is, wordt er geene restitutie gegeven der verplegingskosten van het ingetreden kwartaal, doch wel van de overige kwartalen, die vooruit betaald mogten zijn.

Art. 53.

Aan zoodanige vrouwelijke personen uit den meer gegoeden stand, welke verlangen zich in het Gesticht in het vak der volksopvoeding te oefenen en te bekwamen, kan daartoe door Regentessen de gelegenheid worden gegeven.

De voorwaarden waarop dit plaats heeft, worden bij eene bijzondere overeenkomst geregeld.

Sluiten