Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 58.

De kinderen kunnen in het Gesticht blijven, tot dat zij in staat geoordeeld worden den kost te verdienen, echter niet langer dan tot haren volbragten achttienjarigen leeftijd, tenzij in bijzondere gevallen een langer verblijf voor haar, tot hare verdere bekwaming in een maatschappelijk beroep of om andere redenen, door Regentessen wenschelijk wordt geacht.

Art. 59.

In de maanden Januarij en Julij zenden Regentessen aan de Besturen der Afdeelingen een door de Directrice opgemaakt berigt omtrent het gedrag, de vorderingen enz. van de door ieder harer geplaatste meisjes, hetwelk aan hare ouders of voogden en verzorgers, ieder voor zoo veel hen betreft, kan worden medegedeeld.

*

L. Van het Patronaat.

Art. 60.

De meisjes uit het Gesticht, na hare voltooide opvoeding ontslagen, behouden des verkiezende hare betrekking tot de Instelling, door zich te verbinden om zich te gedragen naar den raad van eene haar aan te wijzen Patronesse.

Art. 61.

Bij het ontslag van verpleegden geven Regentessen daarvan kennis aan het Bestuur der Afdeeling in de gemeente , werwaarts zij voornemens zijn zich te begeven, en zoo in die gemeente geene Afdeeling gevestigd is, aan'het Bestuur der Afdeeling in de naastbij gelegene gemeente, met uitnoodiging, om voor de aanwijzing van eene Patronesse voor ieder harer te zorgen.

Art. 62.

Het Bestuur der Afdeeling gaat tot de instelling van het 1 atronaat over, zoodra het van de Regentessen of van het Bestuur eener andere Afdeeling kennisgeving ontvangt,

Sluiten