Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 68.

Wanneer eene onder het Patronaat gestelde jonge dochter zich begeeft naar eene andere gemeente, geeft het Bestuur der Afdeeling daarvan kennis aan het Bestuur van de Afdeeling der gemeente, werwaarts zij voornemens is te gaan, of zoo in die gemeente geene Afdeeling bestaat, aan het Bestuur der Afdeeling in de naastbij gelegene gemeente.

In dit laatste geval tracht het Bestuur dier Afdeeling eene in zoodanige gemeente woonachtige Medestichtster, Lid of Begunstigster, of eene andere geschikte ingezetene, tot het aanvaarden van het Patronaat over de betrokkene jonge dochter te bewegen en draagt dezelve aan haar toezigt op.

Art. 69.

De Patronessen leggen in de maand Januarij van elk jaar een verslag omtrent het gedrag, de omstandigheden enz. van de onder haar toezigt gestelde meisjes aan het Bestuur der Afdeeling over, door welks tusschenkomst het aan Regentessen wordt gezonden.

M. Algemeëne Bepalingen.

Art. 70.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Ingeval de stemmen staken, heeft de Voorzitter of die deze vervangt eene beslissende stem.

Art. 71.

Alle benoemingen geschieden met gesloten briefjes.

Zij, die tot vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen worden benoemd, treden af op het tijdstip, waarop degene die vervangen wordt, moest aftreden.

Art. 72.

Indien te eeniger tijd, hetgeen God verhoede! de Vereeniging door de bijdragen der Medestichters, Leden of Begunstigers, niet kan worden in stand gehouden, wordt m eene vereenigde vergadering der Hoofdcommissie en van Regentessen, over de middelen tot hare instandhouding beraadslaagd, en zoo noodig, tot de ontbinding besloten.

Sluiten