Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Wedergeboorte van Nederland, door Mr. B. D. H.

Te 11egen, Hoogleeraar te Groningen. — 1884.

Onder den veelzeggenden titel: De Wedergeboorte van Nederland deed de hoogleeraar Tellegen ten vorigen jare bij den bekenden uitgever Wolters een werkje het licht zien, dat de Redactie van het Beclitsgeleerd Magazijn mij verzocht in haar orgaan te bespreken. Aan deze vereerende opdracht voldeed ik niet ongaarne. En geen wonder. De geleerde Schrijver liet zich toch op bl. 210 van zijn geschrift in deze woorden uit: „Eene schaduwzijde van de vroegere inrichtingen (voor hooger onderwijs) was voorzeker geweest de band, die ze vastklonk aan de denkbeelden van Calviju. De rechtzinnigheid drukte als eene nachtmerrie op den beoefenaar der wetenschap' '). Zij was „een blok aan het been" voor

') Mr. Teilegen vermeldt in eene noot, dat de professoren te Groningen eerst in het jaar 1801 van de verplichting ontheven zijn geworden „om vóór de aanvaarding van hun vak (hun ambt?) de Nederlandsche Geloofsbelijdenis (de Geloofsbelijdenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland?), den Heidelbergsclien Catechismus en de Canones der Dortsche Synode te onderteekenen." De heer de Savornin Lohman heeft in een ten jare 1876 bij den uitgever J. H. Kruyt te Amsterdam verschenen geschriftje, getiteld: De school waaraan de natie gehecht is, er op gewezen, dat de lagere school naar de wet van 1806 eerder gezegd kan worden te zijn voortgezet in de vrije christelijke, dan in de van overheidswege daargestelde neutrale school. En zoo ware wellicht eveneens met niet veel moeite de stelling te verdedigen, dat de historische lijn van onze oude inrichtingen voor hooger onder-

Sluiten