Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt mij dan de gelegenheid geboden om te toonen — moge ik daarin althans eenigermate slagen ! — dat de nachtmerrie der rechtzinnigheid niet immer zoo benauwend is en het blok der orthodoxie niet altijd zoo zwaar, als zich de heer Tellegen een en ander denkt. Ook vergete men niet, dat de kleedy, die ons in geenen deele belemmert, als een knellend dwangbuis moet zijn voor den wilde , die schier naakt omdoolt in het woud; dat de kranke het tot stikkens toe benauwd heeft in het vertrek, waar een ander zijne ademhaling in het minst niet gedrukt voelt; dat de ,Umgangsformen" , waaraan von Jhering zulke voortreffelijke opmerkingen heeft gewijd1), en die door den een tot bevordering des verkeers hoog worden gewaardeerd, door den ander slechts noode, als een zware last, worden getorst; dat, terwijl de gebondenheid aan de wetten der logica gemeenlijk eene bescherming wordt geacht tegen het afwijken op doolwegen, daarin soms, vlak omgekeerd — komt dit niet bepaaldelijk bij de vrouw zoo nu en dan voor? 2) — eene be-

Voorts zegt art. 1 al. 3 van de Instructie voor de hoogleeraren: „"Niemand kan als Hoogleeraar optreden, dan na onderteekening der verklaring, dat hij, voor zooveel zijn onderwijs daarbij betrokken is, het in genoemd Art. 2 aangegeven standpunt aanvaardt."

') Zie Der Zweck im Recht, dl. II, bl. 348—716. Het meesterlijke van dat gedeelte in dit werk wordt ook door S o m m e r volmondig erkend in het eerste stuk zijner in de Preussische Jahrbücher (Dl. 54, bi. 545) verschenen critiek.

') Omtrent het nog maar al te zeer, — soms is het, als moet men zeggen: het in toenemende mate, — miskende onderscheid in geestvermogens tusschen man en vrouw, merkt Julius Rippert in zijn ten vorigen jare verschenen werk: Die Geschichte der Familie, bl, 37, het volgende op: „In einem bestimmten Kreise ist die Auffassung der Frau eine schnellere und eindringendere ; in ihrem Bereioheist die geistige Ausbildung der Frau schneller beendet — des Mannes rechte Lehrzeit beginnt dann erst; über jener Grenze aber erscheint die entschiedene Begabung der Frau wie ein Ausnahmsfall. Das Weib hat einen Yorsprung vor dem Manne, und ware die Rennbahn nur kurz abgesteckt, so würde es ihm den Rang ablaufen; aber im ausdauernden Rennen nach fernen Zielen überholt es der Mann."

Sluiten