Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestanen Staat." Voorts wijst Hoofdstuk IV meer in liet bijzonder aan, wat de nieuwe grondwet inhield met betrekking tot de maatschappelijke schakeeringen, die het verschil van godsdienst, van geboorte en van stad en land onder de bevolking in het leven roept.

Van de 245 bladzijden, die het geschrift telt, bevat het laatste dertigtal onderscheidene bijlagen, die zeker evenmin van belang ontbloot zijn.

Voor een goed deel was overigens hetgeen de geachte schrijver in dit werkje den lezers — wier aantal niet gering moge zijn! — ten beste geeft, reeds vroeger verschenen, hetzij in de Gids, hetzij in de Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland. Toch behoefden, ook afgezien van wat hier, zooals het laatste hoofdstuk, voor het eerst het licht ziet, geene bijzondere redenen te worden aangevoerd, om deze uitgave te rechtvaardigen. Immers behoort onder de vele bezwaren, die aan tijdschriften verbonden zijn, ook dit, dat, gelijk de Schrijver opmerkt, hun inhoud „zoo licht in 't vergeetboek geraakt." En zeker hebben deze opstellen een beter lot verdiend. Niet het minst toch is op het terrein van het staatsrecht historische studie van belang, en, helaas, dat we zeggen moeten : óók daar, nog te zeer verwaarloosd. Bovendien laat zich het boek zeer gemakkelijk lezen. Het is op aangenamen, verhalenden trant geschreven, en, gelijk men dit van den hoogleeraar Tellegen gewoon is, met groote helderheid. De taalkundige misstellingen zijn weinig in aantal. En dat de Schrijver zijne meer algemeene staatkundige overtuiging niet verbloemt, verhoogt de levendigheid van het geheel. Ja, men heeft daardoor het voordeel zich aanstonds den kantte zien aangewezen, vanwaar het gevaar der eenzijdigheid dreigt.

Tot de meer belangrijke deelen van het werk behoort zeker het vijfde hoofdstuk, waarin de regeeringsvorm geschetst wordt, gelijk die volgens de staatsregeling van 1814 bestond. Ten deele wordt daar met juistheid het verband

Sluiten