Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbanden gaven rechten, maar legden tevens plichten op. Bij den individualistischen, atomistischen bouw van de maatschappij onzer dagen viert daarentegen het „recht van den sterkste" schier zonder moeite triomf op triumf.

Ook behoort de „gelijkheid" tot de beginselen der 18de eeuw. En wie zal het loochenen? Te weten die gelijkheid, welke zich hoe langer hoe meer tegen iedere ontwikkeling moest kanten, omdat vooruitgang immer ongelijkheid met zich brengt, haar gestadig vermeerdert; die gelijkheid, welke alleen ten koste der vrijheid is te bewaren en Stahl te recht doet zeggen: „So sind die Loosungsworte des Naturrechts „Freiheit und Gleichheit" ein logischer Widerspruch" ').

Met de revolutie zoude ook, volgens Mr. Teilegen, het „privaatrechtelijk karakter van liet bestuur" meer en meer voor eene publiekrechtelijke opvatting zijn geweken. Heeft men echter niet meer recht voor het beweren, dat daar de Staat eene „association", eene vennootschap, geworden was, juist alles in beginsel tot privaatrecht was gemaakt?

Niet het minst openbaart zich des Schrijvers politieke gezindheid in het laatste hoofdstuk, dat thans voor het eerst het licht zag, en waarin achtereenvolgens wordt stilgestaan bij hetgeen na het wegvallen der Fransche overheersching werd bepaald in zake de financiën, het krijgswezen, de burgerlijke en de strafwetgeving, het onderwijs en de drukpers. De hoogleeraar roemt de invoering van de akten van den burgerlijken stand als „een niet genoeg te waardeeren wapen tegen de heerschzucht der geestelijkheid." Een ander zou wellicht, althans wat de wijze betreft, waarop dit punt thans geregeld is, daarin een niet genoeg te waardeeren wapen zien voor de heerschzucht van het liberalisme. Althans acht Mr. van Be mmelen het „verbod van kerkelijke of godsdienstige huwelijksvoltrekking of inzegening vóór de burge(r)lijke voltrekking der (des?) huwelijks" een „gruwel voor de katholieken, omdat het de civiele

l) T. a. p., bl. 268.

Sluiten