Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ <1.

De Gereformeerden en de kerkelijke toestand in het algemeen.

Te midden van de hitte van den strijd, wanneer het kanongebulder elk ander geluid ten eenenmale overstemt , wanneer het woeste krijgsgeschreeuw het vreeselijk dilemma predikt — te dooden of gedood te worden, — wanneer dikke wolken kruitdamp als een sluier werpen over den gruwel der verwoesting, wordt vaak voor de bewerkers van zooveel nameloos wee ten deele het gevolg hunner handelingen onzichtbaar. Te midden van dien vreeselijken toestand doet zich menigmaal het verschijnsel voor, dat de ware stand van zaken zelfs voor de aanvoerders raadselachtig is en de onophoudelijke en snelle wisseling der ingenomen positien op een gegeven oogenblik niet altijd even zeker den juisten stand der zaken aan den blik des waarnemers toont.

Een juist en nauwkeurig verkennen van de positie is dan de eerste en meest gebiedende eisch voor de aanvoerders. Een duidelijk overzicht te hebben van de plaats waar de vijand zich bevindt en van de kracht die deze ontwikkelen kan, en de eigenverdedigingsmiddelen zóó aan te brengen dat ze tot den hoogst moge-

Sluiten