Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken graad van krachtsontwikkeling tegen den vijand kunnen worden aangewend, ziedaar twee zaken waarin liet geheim van den veldheer schuilt. Met een juisten blik het geheel te overzien, zoodat zoo mm het kleine als het groote het oog ontgaat, daarin ligt de sleutel die reeds tot de helft der zegepraal leidt.

Ik geloof dat het een beeld van den toestand weergeeft even treurig als getrouw als ik de ontzettende worsteling der geesten die thans in den boezem der Hervormde kerk wordt gestreden onder het beeld van een slagveld voorstel: De kerk van Christus die zeker eenmaal als een harer hoogste idealen zal verwezenlijkt zien, dat de zwaarden tot sikkelen worden gesmeed zal niet dan na langen, eindeloos langen strijd tegen de machten der duisternis, deze belofte eener nog verre toekomst in vervulling zien treden. Waar ik me nederzet om een overzicht te geven van de partijverhouding in de Ned. Herv. kerk geloof ik weinig tegenspraak te zullen ontmoeten ten opzichte van het door mij in den aanhef gekozen beeld; al geldt het hier geen strijd die met het zwaard in de vuist geklemd wordt gevoerd, toch kan er sprake zijn van een worsteling op leven en dood, van een grenzelooze verwarring, van een aanwenden van middelen, soms weinig in overeenstemming met het doel waartoe hij wordt aangebonden. Maar aan den anderen kant moge

een oorlog tot behoud van haardstede en altaren vaak plichtmatig zijn, hoogere plichten en een liooger belang dringen ons hier nog, om pal te staan tot den einde toe. Het kon trouwens niet anders of het moest tot

dit uiterste komen.

Is de spraakverwarring niet zóó groot geworden, te

midden van de concordia discors die de Haagsclie synode met blindheid geslagen ten opzichte van de teekenen

Sluiten