Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2.

De Gereformeerden en de Kerken der scheiding.

-vi?, <=»<><=

Het eerst richten we den blik op dat gedeelte van het tooneel van den strijd waar de christelijk gereformeerden hun positie hebben ingenomen. Ofschoon niet meer behoorende tot de Herv. lcerk on dus strikt genomen niet vallende in het kader dezer bespreking, kunnen ze toch in een overzicht als dit niet onvermeld blijven. Eensdeels omdat ze zeer nauw in menig opzicht aan de gereformeerden onder ons verwant zijn, niettegenstaande ze in een vijandelijke positie tegen ons overstaan, anderdeels omdat we een gedeelte hunner (let wel een gedeelte hunner!) noch eenmaal weer kerkelijk met ons vereenigd hopen te zien, strijdende voor het gemeenschappelijk geloof dat eenmaal den heiligen is overgeleverd.

Dat we hen op dit oogenblik niet als bondgenooten kunnen beschouwen, maar in kerkrechterlijken zin hen als onze vijanden hebben aan te merken, wie onzer heeft daarvan niet de smartelijke ervaringen opgedaan, hoeveel bewijzen zijn daarvoor niet bij te brengen op het gebied van het kerkelijk zelfs van het staatkundig leven!

Sluiten