Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal oen beschouwing als deze ook maar eenigsins den naam van grondig kunnen dragen, dan zal het noodig zijn dit door enkele onloochenbare feiten te staven. En omdat we weten hoe kitteloorig van aard de afgescheidenen steeds zijn, waar wij critiek oefenen op hunne kerk, al doen we dit zoo objectief mogelijk, en niettegenstaande zij zich steeds het recht aanmal igen met hooghartigen spot en liefdelooze verachting over onze kerkelijke toestanden te oordeelen, acht ik het hier vooral nuttig 0111 mijn oordeel zoo duidelijk mogelijk geformuleerd uit te spreken; des te gemakkelijker zal het voor de heeren der scheiding zijn mij te weerleggen , als het hun namelijk mogelijk mocht zijn daarvoor deugdelijke bewijzen bij te brengen.

Gemakshalve dan formuleer ik mijn oordeel over hen in den vorm van een drietal stellingen:

a. De afgescheidenen zijn met vijandschap bezield tegen de Herv. kerk in het algemeen en tegen de gereformeerde strooming die daarin thans krachtig opleeft in het bizonder.

b. De afgescheidenen hebben geen recht de Herv. kerk een verwijt te maken van afval van de waarheid, daar in hun midden zich dezelfde verschijnselen voordoen en een deel hunner op theologisch gebied een weg bewandelt, die op den duur tot afval van de waarheid voert.

c De gereformeerden in het Herv. kerkgenootschap zouden kunnen winnen door vereeniging met die afgescheidenen die op den bodem der belijdenis staan, maar hebben een andere strooming die zich onder hen openbaart, even krachtig van zich te stooten als de afwijkende richtingen in hun eigen kerkgenootschap;

Sluiten