Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stillen dank hun harte zou vervullen dat door vereende kracht de erve der wetenschap met Gods hulp zou worden veroverd op de macht van het ongeloof. Maar neen niets van dat alles: Geen besef dat het hier ging om de eere Gods. In plaats daarvan de overweging van een kruidenier die niet gaarne ziet dat naast zijn winkel een betere van denzelfden aard wordt opgericht.

Onnoozelen die we waren om van hen iets te verwachten.

De vrije universiteit is immers een te geduchte concurrent voor de theologische school te Kampen!

Van hoeveel broederlijken zin getuigt niet de oprichting van de kiesvereeniging „Marnix"? Dat deze zoo treurig fiasco maakte is een zegen voor de zaak des Heeren, maar geeft veel te denken aangaande de treurige plannen door velen onder de afgescheidenen gekoesterd. Het spreekt van zelf; dit oordeel geldt niet allen.

Natuurlijk zijn er enkele groote geesten onder hen boven dit vooroordeel verheven, maar ze zijn als uitzonderingen te beschouwen en niet eerder zal ten dezen een betere toekomst worden geboren, voor Haggai's droeve klacht ook in dit opzicht niet meer gelden zal. „Een iegelijk loopt voor zijn eigen huis maar niemand hunner loopt voor het huis des Heeren."

b. Over het algemeen zijn de afgescheidenen met een verwonderlijke scherpzinnigheid begaafd om de ellende onzer kerk aan te wijzen en met een opmerkelijke voorliefde om die te bespreken. Bestond er nu bij hen een volmatdvte toestand, men zou er desnoods nog in kunnen berusten. Maar zoodra men iets dieper dan de oppervlakte ziet, ontdekt men hoe ze alle recht

Sluiten