Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van misnoegen bij liet geloovig deel der gemeente, dat de absolute souvereiniteit Gods inzonderheid Zijne genade in J. C. nergens meer van de kansels werd verkondigd en de logen in de kerk alom triompheerde.

Dat was de groote drijfkracht waardoor de scheiding mogelijk werd; daartegenover waren alle andere oorzaken die als medewerkende factoren kunnen worden aangemerkt van ondergeschikt belang en kunnen meer als aanleiding dan als oorzaak van dit kerkhistorisch verschijnsel worden genoemd; zoo was het b.v. met de gezangen door de eerste afgescheidenen zoo diep verguisd, terwijl nu reeds voor enkele jaren hunne synode met ernst de wenschelijkheid van zulk een bundel overwoog en slechts uit het oogpunt van ontijdigheid dit nommer voorloopig van de agenda voerde ; zoo was het met de tegenzin tegen de synodale organisatie en alles wat daarmede in verstand staat. Zelfs nu vijftig jaren bijna later nadat over die zaak zoo oneindig veel meer geschreven en gesproken is, moet men zich verwonderen dat by het geloovige publiek van Nederland nog zoo weinig kennis ^an — en belangstelling in — de kerkrechterlijke zijde van het aanhangige vraagstuk bestaat, geen wonder dus dat om die reden een halve eeuw vroeger de scheiding geen kans van slagen zou hebben gehad.

Neen een punt was er slechts maar dat ééne punt gaf dan ook den doorslag waardoor met opoffering van veel het geloovig gedeelte van de Nederl. Herv. Kerk uit zijn natuurlijke zucht tot roestige rust kon worden wakker geschud.

Als de leer der vaderen werd aangerand, als de waarheden ter zaligheid noodig werden bespot, als dat wat den eenigen troost in leven en sterven biedt niet meer werd gehoord, als de souvereiniteit van koning

Sluiten