Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus werd gehoond, daardoor alleen kon een vuur worden ontstoken dat met laaijen gloed ging branden. Daaruit kan men de scheiding verklaren, tot zekere hoogte billijken al blijft ze altijd een afkeurenswaardige daad, met GodsWoord in de hand nooit te verdedigen, maar daarin alleen lag ook de oorzaak van haar tijdelijk succes.

En zouden vele afgescheidenen van dezen tijd nu zijn blijven voortbouwen op dat vaste fondament waarop eenmaal hunne vaderen stonden, de handhaving van de zuivere leer!

Een groot deel zeker wel een andere groote fractie hunner evenwel zijn meer lcerkijveraars geworden dan beproefde strijders voor de oude waarheid, zijn meer smalende op hen die in deHerv. Kerk blijven fan predikers der oude beproefde waarheid. Dit voorjaar voegde mij een hunner predikanten in nijdigheid ontstoken, omdat ik den weg der scheiding niet op wil, deze woorden toe: „Wat geeft het of ge nog zoo rechtzinnig preekt, maar in zulk een kerk blijft als waarin ge nu zijt? Dan beteekent dat toch niets." De billijkheid vordert te getuigen, dat een zijner collega's daarbij tegenwoordig, dat oordeel niet in allen deele als juist erkende, maar de uitdrukking hier gememoreerd, is het oordeel van een talrijke fractie onder de afgescheidenen over ons.

Of de afgescheidenen het willen weten of niet, er is onder hen een fractie waarvan men als den geestelijken vader prof. van Yelzen, een andere waarvan men als het hoofd prof. Brummelkamp kan noemen: de eerste houdt vast aan de oude belijdenis op ieder punt en erkent als uitgangspunt harer theologie de praedestinatie, de tweede is tot de algemeene verzoening vervallen en zoekt het misnoegen dat daarover in de ge-

Sluiten