Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente ontstaat weg te goochelen onder een kerkijver die haar veel bitterder gal over onze kerk doet uitstorten dan eerstgenoemde die meer bij de hoofdzaak blijft.

Nu hebben de afgescheidenen genoeg kerkisme om dit tegenover ons te ontkennen: zij hebben beter dan wij er slag van hunne huiselijke ellende niet op de straten van Askalon te brengen, maar niet te min laten de feiten zich niet loochenen en openbaart zich tusschen de prediking der Chr. geref. predikanten een steeds grooter wordend verschil. Een ouderling hunner gemeente met wien ik laatst over dit alles sprak en die eindelijk door de feiten overtuigd, deze waarheden niet loochenen kon, redde zich met deze uitvlucht: Ja, ik moet toestemmen dat de eene predikant de waarheid veel meer voorwerpelijk preekt dan de andere." De man drukte zich zoo voorzichtig mogelijk uit. Maar telkens ontmoette ik in den laatsten tijd afgescheidenen die dit alles volmondig erkenden.

Gewis de afgescheiden kerk gaat in haar kort tijdsbestaan van dezelfde gebreken zwanger als do hervormde en terwijl in de laatste hier en daar verbetering valt waar te nemen daar het getal getrouwe predikers toeneemt binnen hare muren, begint het vroeger hoog om hoog geheven vaandel der belijdenis in de chr. geref. kerk, dat vroeger met zoo schitterende kleuren prijkte, hier en daar op bedenkelijke wijze te verbleeken.

Er bestaat reden voor de schijnbaar ietwat stoute uitspraak dat de terugkeer van een deel der chr. gereforin. gemeente geen aanwinst zou zijn voor de Hervormde , wat de zuiverheid van belijdenis aangaat. In ons laatste hoofdstuk hopen we hierop nog terug te komen.

Sluiten