Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het werk van Christus , zijn or wel punten die nog aanleiding geven tot geestelijk rapport, zoodra er echter sprake komt „over den weg tot Christus, over de vraag voor wie liij stierf," openbaart zich tusschen de ethisch-irenischen en ons een hemelsbreed verschil. Met de uiterste behoedzaamheid zonder daarom iets te kort te doen aan de oprechtheid, wensch ik deze richting te bespreken van uit ons standpunt; ik wensch naaiden vrede te zoeken, maar vooral niet ten koste deiwaarheid, met deze reserve acht ik liet streven schoon om het verstrooide te vergaderen in steè van het vergaderde te verstrooien.

Onze beschouwing over en verhouding tot de ethischirenischen, kan geloof ik gevoegelijk aldus worden geformuleerd:

a. De ethisch-irenischen zijn èn theologisch èn kerkrechterlijk principiëel van ons verschillend.

b. De ethisch-irenischen nemen steeds tegenover ons een zeer vijandige houding aan — terwijl wij slechts een defensiven oorlog voeren.

c. Een mogelijke vrede en meerdere toenadering tusschen hen en ons, hoe wenschelijk ook , zal nooit mogen worden verkregen door meerdere concessies van onze zijde.

Het is een opmerkelijk verschijnsel dat zich in Nederland zeer treffend openbaart dat iedere theologische richting ook door een eigenaardig kerkelijk streven wordt gekenmerkt. Zoo ook vertoonen de ethisch-irenischen en al degenen die meer of minder met hun zijn verwant als theologischen hoofdtrek de belijdenis der algemeene verzoening, terwijl ze kerkrechterlijk de bestaande gebre-

Sluiten