Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken niet langs juridischen, maar langs medisch en weg trachten te genezen: Men kan ja hier endaar zeer zeker een persoon aanwijzen die in zijn theologische beschouwingen zeer ruim en algemeen is en zelfs zeer zwevend kan heeten en toch een heftig strijder tegen de synodale organisatie mag worden genoemd; omgekeerd zijn er ook wier ligging ten opzichte der belijdenis innig zuiver mag heeten, maar daarbij niet de minste ïoeping gevoelen het zwaard aan te gorden tegen de synodale tyrannie. Van beiden deze op zichzelf staande verschijnselen kan het gelden dat de uitzonderingen den regel bevestigen. Ik begin met dit aan te voeren omdat onze tegenpartij van wegede zwakheid der argumenten die ze voor hare stellingen kan bijbrengen gaarne door zulke redeneeringen als ik daareven bij den wortel afsnijdt, de hoofdpunten der quaostie tracht „illusoir, te maken. Meesterlijk ver heeft het in deze treurige kunst gelijk we allen weten het Wag. Weekblad gebracht: Want ook dit blad gelijk alle zijne geestverwanten zijn doodelijk bevreesd voor het duidelijk definiecren der verschillende richtingen; ze gaan daarom veel liever negatief te werk door te verklaren wat ze niet zijn en te bestrijden wat ze niet gelooven dan dat ze duidelijk en scherp belijnd een geloofsbelijdenis geven en een programma openbaren waaruit men het doel van

hun streven leert kennen.

Zoo is het bekend dat ze met verontwaardiging opkomen tegen de uitspraak dat ze de praedestinatie loochenen en evenzeer tegen de stelling dat algemecne of bizondere verzoening het schibboleth is tusschen hen en ons, al is het dat ieder onbevooroordeeld waarnemer dit feit even duidelijk aanschouwt als het schijnsel van de middagzon aan den helderen hemel. Maar behalve dat gaat de

Sluiten