Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de meerderheid van hot publiek dat allicht de grootste woorden voor de meest afdoende argumenten houdt ? Hoe nijdig fijn waren niet do steken onder water die in meer beschaafden vorm maar daarom niet mindei wondend door den directeur der „Stemmen'^ werden gegeven aan het erkende hoofd der antiievolutionaire en gereformeerde partij in ïs ederland ft En nu is dit alles zoo gewoonte geworden, nu wordt het groote verschil tusschen orthodoxen onderling zoo volmondig door iedereen toegestemd, dat niemand er zelfs aan denkt zich er aan te stooten als iemand eenvoudig enkele voor ieder waarneembare feiten in het licht stelt. We gaair dus iets vooruit, al is het langzaam. Zoo was ook voor jaren de uitwerking van Dr. Kuyper's „de leugen in de kerk" en van „het modernisme een Fata Morgana op christelijk gebied" eerst grenzenlooze verbittering, later algeheele instemming.

Al is er verschil tusschen de oudere ethische school, en de jongere, tusschen Doedes en van Oosterzee, tusschen Huet en van Dijk, tusschen „de Stemmen" en het „¥ag. Weekblad" hierin komen ze overeen dat ze saincnstemmen in dit slotakkoord:

Weg met de „Heraut," weg met zijn theologie! weg met zijn kerkrechterlijke streven. Als zoodanig heb ik van uit ons standpunt het recht, al deze fracties hier en bloc te behandelen en volg ik een weg aan niemand thans vreemd meer om in dit verband ethisch-irenisch en gereformeerd tegenover elkander te plaatsen.

Niemand zal mij onpractisch kunnen noemen als ik de anti-gereformeerde bewegiDg die zich in deze partijen zoo kennelijk openbaart, als voortgekomen noem uit: De godgeleerde faculteit van de Utrechtsche academie. Over de vijandschap die in do harten der jongelieden

Sluiten