Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl hij die het hanteert óf zichzelven of zijn medestrijders gevaarlijk zon kunnen wonden.

Dien indruk gaf mij zijn handboek der dogmatiek reeds tijdens ik daarvan overigens met veel vrucht gebruik maakte voor mijn proponentsexamen (al heb ik niet te Utrecht gestudeerd), die indruk werd bij mij versterkt toen ik verleden jaar de lezing er van tot meer opzettelijke studio weer opvatte.

Evenzeer is het genoegzaam bekend dat naarmate Dr. Kuyper in zijne grootere geschriften en in de Heraut steeds meer op stelliger toon het specifiek gereformeerde stelsel ontwikkelde aan den andoren kant de beroemde Utrechtscho hoogleeraar zich in woord en geschrift steeds stelliger daartegen verklaarde.

Toch blijft het óók waar dat op menig hoofdpunt de hoogleoraar van Oosterzee do gereformeerden zeer nabij komt en zeker zou de bittere haat die bij vele jongere predikanten die te Utrecht hebben gestudeerd tegen de gereformeerden bestaat, nooit tot die bedenkelijke hoogte zijn geklommen , zeker zou men daar bij het theologisch onderwijs nooit zoo ver van de oude paden zij afgedoold indien zijn amptgenoot Doedes niet oneindig verder ware gegaan in het afbreken dan hij. Die treurige roem zou weggelegd blijven voor den hoogleeraar wiens jongste werk op vele orthodoxen die tot hiertoe nog vertrouwen hadden op zijn rechtzinnigheid, denzelfden indruk maakte als een donderslag die uit een heldoren hemel klinkt. Wat in de geschriften der oude ethische school van Chantepie de la Saussaye Sr. c. s., meer verborgen lag en slechts meer duidelijk word als men het wist op te graven, wat door de jongere ethischen Valeton te Utrecht en de la Saussaye Jr., te Amsterdam in hunne redevoeringen ge-

Sluiten